Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναφέρεται.

Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να προσθέτουν αξία στην Εταιρεία και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΤΑΔ διενεργείται με βάση κυρίως τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) και τον Κώδικα Ηθικής.

Εξωτερικός Έλεγχος

Οι Εκθέσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. και οι Οικονομικές Καταστάσεις της συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., πιστοποιούνται από έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους, και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018.