Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

06/02/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (Fair Value) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε» – Αρ. Διακ. 0252/22.01.2020