Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του σχεδίου του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των αρχείων της ΕΤΑΔ Α.Ε

30/09/2022 | Highlights, Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «Ψηφιοποίησης των αρχείων της ΕΤΑΔ Α.Ε», συνολικού προϋπολογισμού 1.984.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης 595.200€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση του σχεδίου του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών από τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr. 

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στο υποσύστημα των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «καταχώρηση σχολίου».

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Δείτε εδώ το Τεύχος Διακήρυξης