Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του σχεδίου του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των αρχείων της ΕΤΑΔ Α.Ε

30/09/2022 | Highlights, Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «Ψηφιοποίησης των αρχείων της ΕΤΑΔ Α.Ε», συνολικού προϋπολογισμού 1.984.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης 595.200€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση του σχεδίου του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών από τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr. 

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στο υποσύστημα των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «καταχώρηση σχολίου».

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Δείτε εδώ το Τεύχος Διακήρυξης

    Μετάβαση στο περιεχόμενο