Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/02/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Διεθνή Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής – φορολογικής υποστήριξης της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τα έτη 2020 – 2021. Αρ. Διακ. 605/07.02.2020