Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 0252/22.01.2020