Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»