Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/07/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Ακινήτου «Ξενία Χίου» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 2333/24.04.2019