Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/06/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του Τακτικού Διαγωνισμού για την "Ασφαλιστική Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (Marine Liability) των υποκαταστημάτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μαρίνα Αλίμου και Μαρίνα Θεσσαλονίκης» – Αρ. Διακ. 1603/28.03.2019