Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Κήρυξης Άγονου Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου» της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Διακ. 5957/03.10.2019.